Quyết định thành lập các đoàn giám sát kì thi giải toán qua mạng cấp tỉnh

Tháng Ba 20, 2016 12:02 chiều
UBND TỈNH HÀ GIANGSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 340/QĐ-SGDĐT         
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
                               

                                              Hà Giang, ngày 15  tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập các Đoàn giám sát Cuộc thi giải Toán qua Internet

cấp tỉnh năm học 2015-2016

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi giải Toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành theo Quyết định số 5747/QĐ-BGDĐT ngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 4891/BGDĐT-GDTrH ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua Internet năm học 2015-2016;

Căn cứ công văn số 899/SGD-GDTrH ngày 04/9/2015 của Sở GD&ĐT Hà Giang về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016;

Căn cứ kế hoạch số 92/KH-SGDĐT ngày 28/9/2015 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc tổ chức Cuộc thi giải toán qua Internet năm học 2015-2016;

Căn cứ quyết định số 70/QĐ-SGDĐT ngày 18/02/2016 của Sở GD&ĐT về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi giải Toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2015-2016;

Xét đề nghị của trưởng phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Hà Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 11 Đoàn giám sát Cuộc thi giải Toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2015-2016, gồm các thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ của các Đoàn giám sát: Giám sát tổ chức Cuộc thi giải Toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2015-2016 theo đúng Thể lệ cuộc thi.

– Thời gian làm việc: Từ 08h00’ ngày 22/3 đến hết ngày 23/3/2016.

– Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do trưởng đoàn phân công.

– Chế độ của các thành viên trong Đoàn giám sát do Sở GD&ĐT chi trả theo chế độ tài chính hiện hành; Tiền đi lại, ăn nghỉ và các chi phí khác nếu có do đơn vị có thành viên tham gia chi trả theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà) trưởng các phòng chức năng của Sở có liên quan; Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; Hiệu trưởng các trường có thành viên tham gia và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận:– GĐ Vũ Văn Sử;- PGĐ Triệu Thị Chính;                                           – Như Điều 3;

– Website Sở;

– Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐC (Đã ký)

 

 

Triệu Thị Chính


DANH SÁCH

Các Đoàn giám sát Cuộc thi giải Toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2015-2016

( Kèm theo Quyết định số: 340/QĐ-SGDĐT ngày 15/3/2016 của Sở GD&ĐT Hà Giang)

 

 

     I. Đoàn giám sát tại huyện Bắc Quang
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ trong đoàn giám sát
1 Nguyễn Văn Chiến Phó Hiệu trưởng Trường PTDT BT TH&THCS Xuân Minh Trưởng đoàn
2 Nguyễn Trung Thọ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Giang Thư ký
3 Trần Việt Anh Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Trịnh Ủy viên
  1. Đoàn giám sát tại huyện Quang Bình
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ trong đoàn giám sát
1 Nguyễn Thế Công Phó hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Tuy Trưởng đoàn
2 Đào Văn Sơn Chuyên viên Phòng GD&ĐT Bắc Quang Thư ký
3 Đào Hồng Hải Phó hiệu trưởng Trường THCS Đồng Yên Ủy viên

III. Đoàn giám sát tại huyện Hoàng Su Phì

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ trong đoàn giám sát
1 Lý Quốc Ánh Hiệu trưởng Trường THCS Kim Linh Trưởng đoàn
2 Trịnh Viết Toàn Phó hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Việt Lâm Thư kí
3 Dương Quang Tuấn Giáo viên Trường THCS Ngọc Linh Ủy viên
  1. Đoàn giám sát tại huyện Xín Mần
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ trong đoàn giám sát
1 Bùi Văn Khuya Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Su Phì Trưởng đoàn
2 Đỗ Hữu Vịnh Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Thầu Thư ký
3 Phan Văn Phong Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Thàng Tín Ủy viên
  1. Đoàn giám sát tại huyện Vị Xuyên
TT Họ và tên Chức vụ  Đơn vị công tác Nhiệm vụ trong đoàn giám sát
1 Mai Hà Tuyên Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Pả Vi Trưởng Đoàn
2 Hà Đình Tuấn Phó hiệu trưởng Trường THCS Pải Lủng Thư ký
3 Nguyễn Mạnh Sơn Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Tát Ngà Ủy viên
  1. Đoàn giám sát tại thành phố Hà Giang
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ trong đoàn giám sát
1 Lương Minh Hoạt Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Sà Phìn Trưởng đoàn
2 Vương Văn Phúc Phó hiệu trưởng Trường THCS Phố Cáo Thư ký
3 Trần Quốc Toản Phó hiệu trưởng Trường PTDTBTTHCS Hố Quáng Phìn Ủy viên

VII. Đoàn giá sát tại huyện Quản Bạ

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ trong đoàn giám sát
1 Mai Bích Hà Phó Hiệu trưởng Trường THCS Yên Biên Trưởng đoàn
2 Hoàng Thị Hường Giáo viên Trường THCS Yên Biên Thư ký
3 Nguyễn Thị Liên Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi Ủy viên

VIII. Đoàn giám sát tại huyện Đồng Văn

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ trong đoàn giám sát
1 Hoàng Văn Đông Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tả Nhìu Trưởng đoàn
2 Vương Trung Điếp Giáo viên Trường PTDTBT THCS Bản Ngò Thư ký
3 Trần Mạnh Cường Giáo viên Trường PTDT Nội trú xã Ủy viên
  1. I Đoàn giám sát tại huyện Mèo Vạc
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ trong đoàn giám sát
1 Lệnh Thế Đặng Hiệu trưởng Trường THCS Đông Hà Trưởng đoàn
2 Nguyễn Thanh Bình Phó hiệu trưởng Trường PTDT BT THCS Bát Đại Sơn Thư ký
3 Nguyễn Văn Duy Giáo viên Trường PTDT BT THCS Quản Bạ Ủy viên
  1. Đoàn giám sát tại trường THPT Chuyên
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ trong đoàn giám sát
1 Huấn Văn Quân Phó hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú tỉnh Trưởng đoàn
2 Tống Khánh Linh Tổ phó chuyên môn Trường PTDT Nội trú tỉnh Thư ký
3 Vừ Thị Mai Trâm Giáo viên Trường PTDT Nội trú tỉnh Ủy viên
  1. XI. Đoàn giám sát tại trường PTDT Nội trú tỉnh
TT Họ và tên Chức vụ Trường Nhiệm vụ trong đoàn giám sát
1 Trần Thị Nhung Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Chuyên Trưởng đoàn
2 Hạng Thị Vân Thanh Giáo viên Trường THPT Chuyên Thư ký
3 Hoàng Thị Trang Nhung Giáo viên Trường THPT Chuyên Ủy viên

( Danh sách ấn định có 33 người )